Referenceliste for Land & Plan og Bonefeld & Bystrup


Tekniske opmålinger og afsætninger

Som rådgivende landinspektørfirma har vi foretaget alle former for afsætninger. Herunder afsætninger af bygninger, veje, ledninger m.m. Der er udarbejdet
afsætningsplaner, som tilsendes myndigheder, bygherre og rådgivere som dokumentation for afsætningen.


Statsfængslet på Enner Mark ved HorsensStatsfængsel Østjylland.
Fokus i denne opgave har været afsætning over lange afstande på millimeter niveau samt matrikulær berigtigelse af de mange ekspropriationer af ejendomme i området.

Danish Crown, Horsens - Danmarks største erhvervsbyggeri.
Der etableret overordnede fikspunkter med høj nøjagtighed til brug for entreprenørens egne landmålere. Løbende kvalitetssikring af fikspunkternes nøjagtighed på en byggeplads i voluminøs og travl udvikling. Detailafsætninger.

Forum Horsens.
Tekniske opmålinger og afsætninger ved Ternelunden i HorsensSpecielt afsætning af ikke-rette linier til brug for en arena-opbygning og enorme spændvidder på betonkonstruktionen medførte meget høj præcision i detailafsætningerne vi foretog.

Horsens Hus, Rørfabrikken, Ternelunden, Horsens.
Afsætning af 5, 8, 10, 12 og 14 etagers højhuse i Horsens. Højhuse af denne størrelse er ikke hverdagskost i Danmark. Ikke desto mindre behersker vi teknikken og har viden når et byggeri går i højden. Vi forbereder os på et kommende højhus i Horsens på 20 etager og over 80 m’s højde.

Admiralgården, Frederikshavn
Afsætning af to 8 etagers boligblokke med 48 ejerboliger i Frederikshavn. Dette projekt har udover afsætning også omfattet projekteringsgrundlaget samt rådgivning i forbindelse med ejendomsdisponeringen.

GEA, Skanderborg
Afsætning af dobbeltkrum administrations- og værkstedsbygning ved Skanderborg. Normalt er byggeri opført i rette vinkler. Dette byggeri ved motorvejen ved Skanderborg er opført i princippet som to bananer liggende ved siden af hinanden med taget imellem. Udfordringen var at levere en afsætning som beton- og elementmontagen kunne bruge.

Bilka, Dansk Supermarked, Vejle, Horsens.Tekniske opmålinger og afsætninger ved Bilkagrunden i Horsens
Store byggerier med høj intensitet i byggefasen. Præfabrikerede elementer med små tolerancetærskler afsat med høj nøjagtighed. I Bilka i Horsens er der bl.a. afsat en ”rotunde” der med bil giver adgang til tagparkeringen.

Randers Storcenter.
Al afsætning i hele byggefasen – fra geotekniske undersøgelser, jordarbejder, byggemodningen til afsætningen af moduler til brug for elementmontagen.
Randers Storcenter


 


Præcisionsopmålinger

Vi foretager alle former for opmåling af konstruktioner m.m. med henblik på overholdelse af tolerancer og normer. Vi foretager desuden også deformationsmålinger på svært tilgængelige emner.


Præcisionsopmålinger ved Odense StålskibsværftOdense Stålskibsværft.
Deformationsmålinger vedr. krøjekrans på 35t Butterskran. Mistanke om slør i en meget stor tandkrans i 20m’s højde, som kranen drejer om, krævede opmåling og dokumentation om hvorvidt tandkransen var oval eller cirkulær.

Odense Stålskibsværft.
Deformationsmålinger på 1000t portalkran I orkanen december 1998 væltede værftets daværende portalkran. En ny kran blev bygget til erstatning for den væltede. Opmåling af paralleliteten af nyt skinnesystem med 150m spændvidde samt deformations¬måling ved tom og fuldlast +100 t i alt 1100 t blev foretaget. Opmålingen foretages naturligvis med halvfabrikata, skibe og containere stående på pladsen og i vejen.

HUC, Horsens, Facadeopmålinger.
Det 12 etager høje hus er beklædt med ensfarvede glasplader. Ved lysindfald på facaden bemærkedes at glaspladerne var påhæftet ujævnt. Vores opgave var at indmåle hjørnerne på alle plader, således at de kunne justeres ind til en jævn flade med spejlende effekt.

Bro ved Gesgager i HedenstedBro ved Gesager Å, Hedensted.
Sætningsmålinger på brobygningsanlæg i vandfyldt område. En ny forbindelsesvej mellem motorvej E45 og Vejle-Viborg landevejen krævede en del brobygninger. Heraf blev en bro specielt fulgt nøje –både under opførelse og også nu under drift. Broen står i et vanskeligt og sumpet terræn.
 


Projekteringsgrundlag

Situationsplaner udarbejdes til brug for fremtidig projektering. På situationsplanen kombineres således de matrikulære
skelgrænser med den eksisterende bebyggelse, vej- og parkeringsarealer, ledningsanlæg, beplantning og belægninger,
højdekurver m.m. Resultatet fremsendes til rekvirenten i det ønskede dataformat.


Projekteringsgrundlag for Danish CrownDanish Crown, Horsens.
Rådgivende ingeniør COWI stod foran en enorm koordinerings- og projekteringsopgave. Et nyt storslagteri – Nordeuropas største på et bygningsareal på 6,9 ha og en grund på over 37 ha. Vi leverede kote- og situationsplan med højdekurvedata, flyfotos og servitutredegørelse, således at byggeriet fik en god start.

Forum Horsens Stort svømme-, idræts- og stadionanlæg i Horsens.
Opmåling og kotering af eksisterende forhold og udarbejdelse af digitalt projekteringsgrundlag. Samtidig er udarbejdet en redegørelse for ejendomsretlige bindinger på arealet.

Projekteringsgrundlag for Sonofon(Telenor)Dansk Mobil Telefon, Sonofon - GSM net.
Udover at der er foretaget såkaldt ’site-hunting’ til opstilling af mobil-telefon master, ført lodsejerforhandlinger og udarbejdet og tinglyst deklarationer og kontrakter er der udført opmålinger og beregninger til brug for ’line-of-sight’ mellem masteanlæggene.

Dansk Shell A/S
Opmåling af servicestationer. I forbindelse med at Shell ønskede at ensarte udtrykket på deres danske tank-stationer, blev vi i samarbejde med et stort ingeniørfirma bedt om at foretage en registrering og opmåling af samtlige danske Shell tank stationer.Projekteringsgrundlag for Shell

 


Tracéarbejder

Vi foretager alle former for ledningsregistrering og udarbejder deklarationer med tilhørende tinglysnings-rids til brug for tinglysning af ledningerne som sikring af ledningerne for fremtiden. Desuden tilbyder vi at opbevare data og udlevere ledningsoplysninger ved forespørgsel i Lednings Ejer Registret (LER).


Tracearbejde for Stofa Ølsted-Løsning-Hedensted-Daugård
Et lokalt installatør-firma har nedgravet et fiberkabel, som vi har indmålt og ajourfører oplysningerne på. Vi udleverer ledningsoplysninger via LER-forespørgsel.

Telia Stofa
Registrering af ledninger. I Horsens og omegn huserer Telia Stofa. Der er nedlagt antenne- og fiber kabel i stort store dele af Horsens by. Disse kabler har vi foretaget indmåling af. Oplysningerne er afleveret til Telia Stofas egen tegnestue på bestemt dataformat.

TracearbejdeVandværker - ledningsregistrering
Opmåling, ajourføring og udtegning af ledningsplaner for mindre vandværker i lokalområdet. Opbevaring af ledningsdata på to fysisk adskilte data-servere. Udlevering af ledningsoplysninger via LER-forespørgsel.

Kabelregistrering langs motorveje: Århus-Kolding-Esbjerg, Fyn
Opmåling af fiberkabel og lodsejerforhandlinger. Opmålingen foregår med anmeldelse til politi og vejmyndigheder med special afmærkning. 


Råstofindvinding

Når et råstofindvindingsområde er udpeget af myndighederne skal den eller de, der udvinder råstofferne også udarbejde
en graveplan og en reetableringsplan. Vi forestår sammen med råstof-firmaet at udarbejde disse planer, rådgiver mht.
ejendomsretlige dispositioner, opmåler og foretager volumen beregninger.


Råsfofindvending for Grønlandshavnen i ÅlborgGrønlandshavnen, Aalborg,
Opmåling/Volumeberegning, råstoflagre. Opmåling og beregning af mængder af specialproducerede råstoffer.

Dansk Kvarts Industri A/S, Addit..
Rådgivning i forbindelse med ejendomsretlige forhold ved opkøb af tilstødende ejendomme. Opmåling og beregning af volumen og angivelse af gravefronter i tidslinier.

NCC Roads A/S, Råstoffer, Østbirk.
Rådgivning i forbindelse med ejendomsretlige forhold ved opkøb af tilstødende ejendomme. Opmåling og beregning af volumen. Udarbejdelse af reetableringsplaner og graveplaner, udarbejdelse af deklarationer vedrørende indvindningens betingelser.Råsfofindvending for NCC i Østbirk


 


Sygehuse og reigionshospitaler 


Sygehuse i Region MidtjyllandHorsens Sygehus / Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
Situationsplaner til projekteringsgrundlag udarbejdet til arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue. Endvidere er der foretaget afsætninger af nybygninger bl.a. Psykiatrisk afsnit, Dagkirurgisk afsnit mm. Afklaring af skelforhold vedrørende ejendommen.

Brædstrup Sygehus.
Situationsplan, nivellement og afsætninger i flere niveauer af center for rehabilitering på Brædstrup Sygehus.