Søgning
Indsatser

Udstykning & matrikulære ændringer

Udtrykt på ”landinspektør-dansk” handler udstykning og matrikulære ændringer om registrering af faste ejendomme på en matrikel, hvor der ved en udstykning opstår en opstår en ny parcel med et nyt matrikelnummer. Hvis et projekt medfører nye udstykninger og matrikulære forandringer, skal disse registreres og indberettes til det landsdækkende register hos Geodatastyrelsen, der hører under Miljøministeriet.

Land & Plan har stor rutine og erfaring med udstykning og matrikulære forandringer. Vi arbejder effektivt, opmåler, registrerer og fremstiller nye matrikelkort, dokumenter og erklæringer, som vi også sørger for at indsende til godkendelse hos Geodatastyrelsen.

Relaterede opgaver til udstykning
Ved jordfordeling, f.eks. ved anlæggelse af en ny cykelsti, rundkørsel eller vejudvidelser – og den derved ofte følgende ekspropriation – deltager vi med rådgivning, planlægning og forhandling og med at udfærdige, opmåle og registrere grundlaget for de lovpligtige dokumenter på de ændrede ejerforhold til jorden.

Ud over sagsdokumentation af matrikulære forandringer, håndterer vi også:

 • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer der vedrører betingelser stillet af myndigheder eller betingelser aftalt mellem parterne
 • Udarbejdelse og tinglysning af adkomstdokumenter i forbindelse med arealoverførsel (et skøde / en købsaftale på arealer uden bygninger)
 • Relaksation af pantegæld (Relaksation betyder at fjerne eller frigøre – dvs. en evt. pant kan frigøres, hvis sælger har gæld i et areal, når dette sælges til en ny køber)
 • Skelforretninger
 • Ejendomsberigtigelse eller hævd
 • Sammenlægning af matrikler
 • Berigtigelse af ekspropriation

Matrikulære forandringer omfatter følgende delopgaver

 • Fastlæggelse af skel på arealet
 • Udførelse af de nødvendige målinger
 • Indhentning af den nødvendige myndighedstilladelser og erklæringer
 • Afgivelse af servituterklæringer i henhold til tinglysningsloven
 • Sikring af sagens godkendelse i Geodatastyrelsen

Land & Plan / Udstykning & matrikulære ændringer
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Jan Frederiksen

Indehaver / Landinspektør
Indehaver, Paul Sørensen

Paul Sørensen

Indehaver / Landinspektør