Søgning

Forretningsbetingelser

Recharge City overview

Vore forretningsbetingelser gælder for alle Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S (cvr 21306185) opgaver og ydelser som leveres til erhvervs- og privatkunder (”Kunden”), medmindre andet aftales skriftligt.

Afsnit A gælder for alle kunder inkl. private kunder. Afsnit B gælder udelukkende for private kunder.

1. ABR Forenklet
1.1 Alle aftaler indgået med kunder indgås i henhold til bestemmelserne i ”Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” (ABR Forenklet) inklusiv nedenstående præciseringer, ændringer og tilføjelser.

2. Opgaven og dens ydelser
2.1 Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S ydelser fremgår af aftalen, som beskriver opgaven.

3. Ansvar
3.1 Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S er i henhold til ABR Forenklet ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger, der følger af dette punkt og af øvrige bestemmelser i ABR Forenklet.

3.2 § 38, stk. 4 i ABR Forenklet gælder ikke. Derimod er Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S erstatningsansvar omfattet af en lovpligtig professionel erhvervsansvars­forsikring med en maximal dækningssum pr. skade på 5,0 mio. kr., dog højst 6,5 mio. kr. pr. år. Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S’ ansvar er begrænset hertil.

3.3 Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S er forsikret hos Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring, LgE og hos Tryg Forsikring.

4. Honorar og udlæg
4.1 Såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt, faktureres efter medgået tid og forbrugte udlæg.

4.2 Der kan faktureres a conto ved opgaver af længere varighed end 1 måneder, og ved opgavens afslutning faktureres slutbeløbet.

4.3 Er der i aftalen angivet timepriser for landmålingsteknikere, målehjælpere, landinspektører m.fl. prisreguleres disse i henhold til Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S til enhver tid gældende standardprisliste.

4.4 Tilsvarende reguleres afgifter og gebyrer til det offentlige eller tredjemand i henhold til de for de enkelte afgifter og gebyrer gældende regler.

4.5 Opgaverne udføres på hverdage – mandag til torsdag i tidsrummet kl. 08:15 til 16:30, fredag dog kl. 8.15 til 14.45. Ved arbejder udover dette tidsrum må det påregnes at blive pålagt et timetaksttillæg på 50% af ovennævnte timetakster for de første 3 overtimer og herefter 100% timetaksttillæg. For arbejder på søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage vil tillægget dog være på 100% af ovennævnte timetakster. Der tages forbehold for uforudsete forhold, herunder f.eks. ændring af lovgivning, som medfører ikke uvæsentlige ekstraarbejder. Sådanne ekstraarbejder afregnes efter medgået tid og i henhold til Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S standardtakster på udførelsestidspunktet.

5. Betaling
5.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Beløbet overføres til oplyst kontonummer i vort pengeinstitut. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

6. Kommunikation
6.1 Medmindre andet aftales eller kræves i lovgivningen, anvendes elektronisk kommunikation via f.eks. mail ved bl.a. meddelelser og behandling af dokumenter vedrørende opgaven.

7. Fortrolighed og persondatabeskyttelse
7.1 Kunden skal bevare alle fortrolige oplysninger, som opnås fra Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, strengt fortroligt. Medmindre kunden er retligt forpligtet til at udlevere oplysningerne, må kunden ikke, uden Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S forudgående skriftlige samtykke, videregive oplysninger til tredjepart eller bruge dem til formål, der ligger udenfor aftalen.

7.2 Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S behandler som dataansvarlig alle personoplysninger i henhold til de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i vores privatlivspolitik og persondatapolitik på vores hjemmeside www.landplan.dk. Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på mail: post@landplan.dk.

8. Tvister
8.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne i henhold til afsnit J i ABR Forenklet.

Private kunder

9. Forbrugerbeskyttelsesregler
9.1 Generelt gælder, at aftaler med private kunder – her defineret som kunder, der handler uden for deres erhverv – indgås med respekt af de til enhver tid gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler.

10. Forældelse
10.1 Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S ansvar for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning forældes i henhold til den til enhver tid gældende almindelige forældelseslovgivning.

11. Tvister
11.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne ved de almindelige domstole i Danmark, medmindre parterne på tvisttidspunktet aftaler at følge alle eller dele af reglerne i afsnit J i ABR Forenklet.

12. Version
12.1 Disse forretningsbetingelser er senest ændret d. 28.02.2024

(mj)

Kan vi også hjælpe dig?

Kontakt