Udstykning og matrikulære forandringer


Udstykning

Når dit projekt resulterer i udstykninger og matrikulære forandringer, skal disse indrapporteres til det landsdækkende register, som føres af Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen) under Miljøministeriet.

Vi udarbejder den nødvendige dokumentation, som registret anvender til registrering af ændringerne.

Vores delopgaver i forbindelse med de matrikulære forandringer omfatter: 

 • Fastlæggelse af skel i marken
 • Udførelse af de nødvendige målinger
 • Indhentning af den nødvendige tilladelser og erklæringer
 • Afgivelse af servituterklæringer i henhold til tinglysningsloven
 • Sikring af sagens godkendelse i Geodatastyrelsen

Øvrige opgaver

Ud over sagsdokumentation bidrager vi ved matrikulære forandringer ofte også med følgende:

 • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer vedrørende betingelser stillet af myndigheder eller aftalt mellem parterne
 • Udstykning
 • Udarbejdelse og tinglysning af adkomstdokumenter i forbindelse med arealoverførsel
 • Relaksation af pantegæld
 • Skelforretninger
 • Jorddeling
 • Ekspropriation

Ved jordfordeling og ekspropriation deltager vi ofte med rådgivning, planlægning, forhandling, udarbejdelse af grundlagsmateriale m.m.